怎么买辽宁十一选五|辽宁十一选五推荐号

Baumüller firmas? 1930 y?l?nda Almanya’n?n Nürnberg ?ehrinde kurulmu?tur. Baumüller ?e?itli gü?lerde ve tiplerde motorlar ve onlara ili?kin gü? ünitelerini ve h?z kontrol sistemlerini üretmektedir.

Sanayinin hareket kontrol sistemleri konusunda ihtiya?lar?n? kar??lamay? hedefleyen Baumüller; standart AC motorlar yerine daha ileri teknoloji ve AR-GE gerektiren ürünlere y?nelmi?tir. ürün program? i?inde 5 kW-220 kW aras? DC motor ve sürücüler, 3.5 kW-400 kW aras? AC asenkron f?r?as?z servo motorlar ve sürücüleri ile 0.25 kW-295 kW aras? AC senkron f?r?as?z servo motorlar ve sürücüler ana ürün grubunu olu?turmaktad?r.

Bunlar?n d???nda do?rusal motorlar ve DST2 serisi yüksek torklu motorlar yeni ürün jenerasyonu olarak iddial? bir konumdad?r. Bunlar?n yan? s?ra komple makine otomasyonu i?in PLC, HMI, IPC ve haberle?me modülleri mevcut olup; PLC grubu i?inde safety-PLC modelleri de mevcuttur.

Ayr?ca Baumüller, tako jenerat?r, AC ve DC disk motorlar da üretmektedir. Baumüller ?irketlerinden bir grup ise komple sistemler, kontrol ve ?alt panolar? üretmektedir. Baumüller, Türkiye'de ba??ms?z bir “Drive Center” olup, mü?terilerin iste?ine g?re, malzeme sat???ndan ba?layan ve mü?terinin iste?i do?rultusunda, anahtar teslimi sistem tasar?m? i?eren bir ?al??ma i?indedir.

Baumüller Motor Kontrol Sistem San. ve Tic. Ltd. ?ti., tüm Baumüller ürünleri i?in sat?? ve servis hizmeti sunmakta olup, Türkiye’de kendi yedek par?a deposu ile temsil edilmektedir. Baumüller Motor Kontrol Sistem, mü?terilerine iyi e?itimli ?al??anlar? ile hem otomasyon ve tahrik sistemleri i?in uygun ??zümler hem de tüm Baumüller ürünlerinde h?zl? onar?m ve bak?m hizmeti sunmaktad?r.

Baumüller, plastik ürün makinelerine y?nelik tahrik sistemleri i?in ilk tercihinizdir ve ekstrüzyonlar, üfleme kal?plar? veya enjeksiyon kal?plar? i?in ?zel tasar?m tahrik konseptleri sunar.

Bununla birlikte i?leme sonras? ve ek i?lemelerin yan? s?ra malzeme ta??ma alan?nda kullan?lan tahrikler hakk?ndaki tüm sorular?n?zla ilgileniriz. Plastik i?leme endüstrisinin her alan?nda ta??ma ve otomasyon sistemlerinin yan? s?ra motorlardan d?nü?türücülere, kontrol mühendisli?inden hareket i?levlerine y?nelik kontrol sistemlerine ve yaz?l?m ??zümlerine kadar proje planlamas? deste?i sunmaktay?z.

>> Daha fazla bilgi

Ambalaj endüstrisinde ürün formatlar? h?zl? bir ?ekilde de?i?mektedir. Bununla birlikte k?sa de?i?tirme aral?klar? ile delme ve kesme ?al??malar?n?n yan? s?ra doldurma ve kapatma ?al??malar? s?ras?nda dur-kalk tipi ?al??malar nedeniyle makinelere ve bunlar?n tahrik sistemlerine son derece zorlu gereksinimler yüklemektedir.

Ambalaj makineleri yüksek gü? yo?unlu?u ile birlikte en yüksek düzeyde kontrol kalitesi ve kontrol dinami?i gerektirir – bu da ambalaj makinelerini Baumüller’in tahrik ve otomasyon sistemleri i?in ideal uygulama alan? haline getirmektedir.

>> Daha fazla bilgi

Tahrik konseptlerinin esneklik ve i?levselli?ine y?nelik gereksinimler tekstil endüstrisinde giderek artmaktad?r. Trendler genellikle k?sa ?mürlüdür ve rekabet halindeki üreticiler muazzam bir maliyet bask?s? alt?ndad?r. Bu nedenle gelece?e odakl? olabilmek i?in makinelerin ?ok ?e?itli uygulamalarda dinamik ve ekonomik bir ?ekilde ?al??mas?, kullan?c? dostu olmas? ve i?in sonunda yüksek kalite ürünler ??karmas? gerekir.

Baumüller teknolojisi tekstil endüstrisinde say?s?z g?rev i?in kullan?labilir. K?sa ?evrim süreleri ile ?al??an ve yeni ürünlere h?zl? bir ?ekilde uyarlanabilen dokuma tezgahlar? ve nak?? i?leme makinelerindeki gibi modüler sistemleri veya merkezi makine konseptlerini hayata ge?iriyoruz.

>> Daha fazla bilgi

Hassasiyet ve ki?iye ?zel uyarlamalar, bask? endüstrisinin olmazsa olmazlar? aras?nda yer almaktad?r. Makineleriniz ve sistemleriniz i?in ?zel olarak tasarlanm?? tahrik konseptlerini almak i?in Baumüller’in endüstri uzmanlar?n?n esnekli?inden ve inovatif gücünden faydalanabilirsiniz.

Ka??t beslemeli bask?dan etiket bas?m? ve gazete bas?m?na kadar bask? presleri ve ka??t makinelerine y?nelik tahrik sistemleri lideriyiz. Yaln?zca ger?ek “bask?” sürecinde de?il, ayn? zamanda i?leme ?ncesi ve sonras?ndaki ad?mlarda da aktif olarak g?rev al?yoruz.

>> Daha fazla bilgi

Metal i?leme, her ?eyden ?nemlisi tek bir ?ey gerektirir: Gü?. Baumüller’in yüksek torklu motorlar?, bükme makineleri gibi tork a??s?ndan yüksek gereksinimlere sahip uygulamalar i?in bi?ilmi? kaftand?r. Metal ?ekillendirmede, hidrolik preslerden daha enerji verimli olan ve yüksek üretim kapasitesiyle en iyi kaliteyi sunan servo presleri tercih edenlerin say?s? giderek artmaktad?r.

Baumüller, yakla??k 2500 t presleme gücüne sahip ve yeni servo preslerin üretilmesinde ve geleneksel preslerin servo teknolojisi ile donat?larak yenilenmesine engin tecrübeye sahiptir.

>> Daha fazla bilgi

Ticari ve toplu ula??m ara?lar? i?in hibrit motorlar E-Mobilite, makine üreticilerine yeni zorluklar yaratmaktad?r. Yenilik?i fikirler gerekli ve bunlar ak?ll?ca hayata ge?irilmelidir. Baumüller, green in motion mottosuna sad?k olarak hibrit ve tam elektrikli tahrik sistemleri i?in enerji verimlili?i sa?layan bile?enler sunar.

Motor geli?tirmeden ve elektrikli motor üretiminden gelen, uzun y?llara dayal? tecrübemizi kullan?yoruz ve Sensor-Technik Wiedemann GmbH birlikte, hibrit tahrik sistemleri bile?enlerinin geli?tirilmesi projesi olan powerMELA? üzerinde ?al???yoruz. Sürekli tahrikli senkron motoru ve d?rt ?eyrek invent?rden olu?an kombinasyon di?erleri yan?nda hibrit zincirli kar küreme ara?lar?, tar?m makineleri veya tam elektrikli ?ehir otobüslerinde uygulanabiliyor.

Disk motorlar?m?z da düz, yer tasarrufu sa?layan yap?lar? sayesinde, yan tahrikler veya intralojistik gibi dü?ük performans alan?ndaki mobil uygulamalar i?in uygun ??zümlerdir. b maXX mobil düzenleyici ile birlikte 7 kW’a kadar olan performanslar i?in yüksek dinamikli bir komple ??züm de sunduklar?m?z aras?ndad?r.

>> Daha fazla bilgi

Elektrikli tahrik tekni?i ile e? zamanl? olarak elektrikli gemi tahrik sistemlerinin de tarihi ba?lam??t?r: Daha 1938’de ilk kez 220 W’l?k bir elektrik motoru kanatl? ?arkla hareket eden bir 8 metrelik tekneye monte edildi. Bugün gemicilikte elektrikli motorlar yeniden odak noktas?ndad?r, ?zellikle de dizel cihazlar ile birlikte hibrit tahrik konseptlerinde. ?zellikle nehir ta??mac?l???nda, r?mork?rlerde veya offshore ikmal gemilerinde elektrikli direkt tahrikler, dü?ük devirlerdeki yüksek torklar?, sürekli yüksek verimleri ve optimum entegrasyon yetenekleri nedeni ile ilgi ?ekmektedir.

Baumüller, sekt?r ve mü?teriye ?zel tahrik ??zümleri i?in gemi levaz?mat??lar?n?n partneridir ve uygun motor ve invert?rlerden olu?an geni? bir portf?y sunar. Biz, 3’ten 530 kW’a kadar performans sunan ve 100 ile 1500 dak-1 devir say?lar? aras?nda olan tork motorlar?ndan olu?an geni? bir yelpaze sunuyoruz. 1200 kW'a kadar olan performans haz?rl?k a?amas?ndad?r.

>> Daha fazla bilgi

Robotlar günümüzde üretimdeki ?e?itli montaj ve takma i?lerini güvenilir bi?imde üstlenebilecek konumdad?r, a??r yüklerden en dü?ük boyutlara kadar olan yap? par?alar? i?lenebilmektedir.

Burada ?nemli olan dinamizm ve kontroldür. ?ok sert kavrama yap?lamaz, ancak par?alar tutma kolundan da dü?memelidir. Konumland?rman?n hatas?z olarak oturmas? i?in kuvvetlerin, yüksek tempoda, kesin bi?imde ayarlanmas? ve y?netilmesi gerekmektedir. Sistem ne kadar h?zl? ise verimlilik de o kadar yüksektir. Baumüller portf?yü, Pick & Place gibi uygulamalarda oldu?u gibi robotik sekt?rünün gereksinimlerini kar??layan kompakt ve dinamik tahrikleri kapsamaktad?r.

>> Daha fazla bilgi

Kendi alan?da dünyan?n en büyük üreticilerinden olan Baumüller'in Türkiye teknik servis sayfas?na ho?geldiniz.

 

Baumüller’in Türkiye’deki motor at?lyesinde her türlü AC, DC, Servo motorun bak?m, onar?m, sar?m, torna vb. tüm i?lemleri yap?lmaktad?r. Orijinal ve uluslararas? standartlara dayanan izolasyon ve mekanik birimler kullanan motor teknik servis personelimiz konusunda uzman ve deneyimlidir.

Elektronik teknik servisinde Baumüller sürücüleri ve di?er Baumüller elektronik cihazlar?n tamir ve bak?m? yap?lmaktad?r. Garantili ve yetkili tek teknik servis olan Baumüller Türkiye servisi ayr?ca son kullan?c?lar?m?za her türlü makine modernizasyonu ve retrofit ?al??malar?nda da destek sunmaktad?r.

  • DC sürücüler
  • Servo sürücüler
  • Inverterler
  • Gü? birimleri gibi bütün Baumüller elektronik ürünleri 6 ay garantili bak?m ve onar?m kapsam?nda tamir edilir.

Baumüller’e ait orijinal yedek par?alar ile üretiminize kesintisiz devam edin. Kalitesi ve dayan?kl?l??? kan?tlanm?? ürünlerimiz, üretiminizin kalitesini art?rmak i?in hizmetinizdedir. Yedek par?ayla ilgili soru ve talepleriniz i?in bizimle ileti?ime ge?ebilirsiniz.

ürünlerimizin ar?zalanmas? durumunda a?a??daki formla bize ula?abilirsiniz. Formdaki ürün tip kodu b?lümüne, sürücü ya da motor üzerinde bulunan ürün tipini, seri ve artikel numaras? b?lümüne ise, cihaz?n?z?n üzerinde bulunan ürün etiketindeki, seri ve artikel numaralar?n? girebilirsiniz.
* Zorunlu

?ok say?da makine üreticisi, otomasyon orta?? olarak Baumüller'i se?ti ve mevcut makine serilerini büyük ?l?üde geli?tirdi ve gelecek i?in yeni seriler kurdular.

A?a??daki kullan?c? raporlar?nda daha fazlas?n? okuyun.

Hürmak IMG 4503Hürmak: Modern tahrik sistemi alttan kaynakl? po?etlerin üretiminde yüksek verim sa?l?yor

Daha fazla biligi

 
 
 
 

Bir de?i?im i?indeyiz; üstelik sadece biz de?il, otomasyon sekt?rünün tamam? bir de?i?im i?inde. Endüstri 4.0 ve Ak?ll? Fabrikalar zaman?nda tam kapsaml? konseptler giderek daha fazla talep g?rüyor. Mü?terilerimiz projelendirmeden uzun süreli servis hizmetine var?ncaya kadar destek almak istiyor. Tahrik ve otomasyon konusunda her türlü yetkinli?e sahip bir ?irketler grubu olarak biz de bu sayede daha fazla birbirimizle kayna??yoruz. Endüstri 4.0 uyumlu donan?m ve yaz?l?mlar, kullan?labilirlik ve verimlilikleri web tabanl? servis konseptleriyle en üst seviyeye ??kar?lan a? ba?lant?l? makineler ve tesislere yol a??yor.
Bu dergi size Baumüller’in faaliyet g?sterdi?i farkl? alanlar hakk?nda size bilgi vermektedir.

?imdi indir

Adres: Baumüller Motor Kontrol Sistem San. Tic. Ve Ltd. ?ti.
Girne Mahallesi Kü?ükyal? ?? Merkezi B Blok No: 12
34852 Maltepe / ?stanbul

Telefon: 0216 519 90 71
Faks: 0216 519 90 72
Eposta: [email protected]

怎么买辽宁十一选五